Kijk hier naar onze kerkdienst en adres
Kingdom Ministries plant overal ter wereld waar God deuren opent.

Kingdom Ministries is geboren uit Johannes 20 :21b: Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft also zende ik ook ulieden Jezus zendt mensen om andere mensen het Evangelie te brengen, te onderwijzen en te dopen. We willen deze opdracht concreet maken in gehoorzaamheid aan het onfeilbare Woord van God. Voor de uitwerking laten we ons daarbij leiden door Johannes 3 : 8a: De wind blaast waarheen Hij wil...Ongeacht nationaliteiten of denominaties openbaart God Zijn koninkrijk. Uitgaande van deze overtuiging planten wij Kingdom Minstries overal ter wereld waar God deuren opent. Wij werken samen met iedereen die deze overtuiging draagt en bevordert.

Om onze gelden goed te beheren hebben we ons laten inschrijven bij de kamer van Koophandel

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Naast inkomsten uit collecten en giften hebben we contacten kunnen leggen met bedrijven in Europa en Afrika die verschillende producten verhandelen. Om onze gelden efficiënt te beheren hebben we ons ingeschreven bij de kamer van Koophandel en een ANBI laten opmaken bij de notaris. Tevens hebben we bij de ABN-AMRO en de Rabobank een zakelijke rekening geopend. Mettertijd hopen we een fiscaal jurist aan te trekken om dit hele proces te controleren en te bewaken.

Choose your language
english
francais
espaniol
deutch
.mission

De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b: Geeft gij hun te eten Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: Lees verder...

.church

GELOOFSBELIJDENIS: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drieheid in de eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat iedere persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. Lees verder...

.development

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Lees verder...