download geloofsbeleidenis in pdf

Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij zich openbaaart in de Heilige Schrift 1-5

Geloofsbeleidenis: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat ieder persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. 4. Wij geloven dat God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus in de volheid van de tijd gezonden heeft om te lijden, te sterven, begraven te worden en op te staan om van Hem vervreemde mensen terug te brengen in Zijn gunst en gemeenschap. 5. Wij geloven dat Jezus Christus is opgevaren naar de hemel, ter rechterhand Gods is en dat Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.

Wij geloven dat God Zijn gemeente vergarderd door de verkondiging van het Evangelie 6-12

6. Wij geloven dat God Zijn gemeente vergaderd door de verkondiging van het Evangelie waarvan de kern is Jezus Christus en die gekruisigd vergezeld gaande van de krachtdadige werking van de Heilige Geest. 7. Wij geloven dat ieder mens door de val in het paradijs aan de drievoudige dood is onderworpen. 8. Wij geloven dat niemand tot geestelijk leven komt dan door een bovennatuurlijk ingrijpen van God de Heilige Geest. 9. We geloven dat ieder mens volledig verantwoordelijk wordt gehouden voor de manier waarop hij reageert op Gods aanbod door het Evangelie. 10. Wij geloven dat ieder die ongelovig blijft, verwezen wordt naar de hel; de plaats in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Daar zal de ongelovige, in gezelschap van de duivelen voor eeuwig de uitwerking van de vloek en de toorn van God ondergaan.

Wij geloven dat de gelovigen verenigd zullen worden met Christus 11-16

11. Wij geloven dat de gelovigen verenigd zullen worden met Christus en dat Christus het koninkrijk terug zal geven aan de Vader en dat wij dan alles in allen zullen zijn in een eeuwig leven. 12. Wij geloven dat God tot de mens spreekt door Zijn woord en de Heilige Geest. 13. Wij geloven dat Gods woord door twee talen genspireerd tot ons is gekomen namelijk het Hebreeuws en het Grieks. 14. Wij geloven dat in dit Woord God zoveel heeft geopenbaard als nodig tot Zijn eer en de zaligheid van de mens die gelooft zonder dat wij alles kunnen begrijpen. 15. Wij geloven dat niet een vertaling is genspireerd en dat derhalve iedere vertaling die niet in tegenspraak is met de grondtalen voor prediking en pastoraat bruikbaar is. 16. Wij geloven dat de gaven zoals die openbaar kwamen in de eerste Christengemeenten nog steeds functioneren in het lichaam van Christus. De overtuiging rust op uitspraken in de Heilige Schrift zoals Hebren 13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Onze overtuiging worden ook bevestigd door wat we zien in de praktijk in de gemeente.

Wij geloven dat Jezus Christus ons 2 sacramenten heeft nagelaten 17-21

17. Wij geloven dat Jezus Christus ons 2 sacramenten heeft nagelaten te weten het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. 18. Wij geloven dat beide sacramenten alleen bediend kunnen worden aan hen die hun persoonlijk aandeel aan Jezus Christus kennen en belijden ten overstaan van de gemeente. Met dien verstande dat hun handel en wandel is in de vreze des Heeren. 19. Wij geloven dat hierboven genoemde personen alleen als lid van de gemeente kunnen worden toegelaten. 20. Wij geloven dat we geboren kinderen aan God moeten opdragen ten overstaan van de gemeente. Aan deze handeling kennen wij evenveel waarde toe als de besprenkeling van zuigelingen in de naam van God. 21. Wij geloven dat God de regering van de kerk vooral toevertrouwd heeft aan de man, als het hoofd van de vrouw.

*: deze geloofsbelijdenis is niet bedoeld om een uitputtende uiteenzetting te geven van de geloofsleer; maar wil slechts kernzaken aangeven waarvoor wij staan.

Care

De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b: Geeft gij hun te eten Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: Lees verder...

Church

GELOOFSBELIJDENIS: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drieheid in de eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat iedere persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. Lees verder...

Care

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Lees verder...