Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Naast inkomsten uit collecten en giften hebben we contacten kunnen leggen met bedrijven in Europa en Afrika die verschillende producten verhandelen.

Om onze gelden efficient te beheren hebben we ons ingeschreven bij de kamer van Koophandel en een ANBI laten opmaken bij de notaris. Tevens hebben we bij de Rabobank een zakelijke rekening geopend. Mettertijd hopen we een fiscaal jurist aan te trekken om dit hele proces te controleren en te bewaken.

Church

GELOOFSBELIJDENIS: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drieheid in de eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat iedere persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. Lees verder...

Care

De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b: Geeft gij hun te eten Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: Lees verder...

 

Commerce

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Lees verder...