De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b "Geeft gij hun te eten".

Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: ten eerste door de prediking aangaande Jezus Christus de Zoon van God en Die gekruisigd; door Zijn offer baande Hij de weg naar de Vader; het uiteindelijke doel van Zijn komst. De Heilige Geest heiligt deze waarheid in het hart van mensen. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven.

Ten tweede volgen wij Jezus in het lenigen van materiele behoeften. Wij strekken, naar Zijn opdracht, onze handen uit naar mensen die onze hulp nodig hebben. Gezien het karakter van Kingdom Ministries liggen onze prioriteiten internationaal met een spits naar Afrika.

Speciale programmas worden ontwikkeld in overleg en samenwerking met locale kerken. We zijn actief op het gebied van:

Momenteel onderhouden we contacten in Ivoorkust, in november is ons eerste kantoor in Abidjan geopend, tevens hebben wij contacten in: Tsjaad, Togo, Congo (RDC), Nigeria.

Een boeiend en dynamisch proces waarbij verschillende culturen elkaar inspireren

Nadrukkelijk werken we bij het realiseren van projecten vanuit de lichaamsgedachte; we vullen elkaar aan op het gebied van mogelijkheden en beperkingen: de blanke kan tegen de kleurling niet zeggen..ik heb je niet van node! Dit alles leidt tot een boeiend en dynamisch proces waarbij verschillende culturen elkaar inspireren. We streven ernaar elkaars talenten te ontdekken en tot bloei te brengen. Met Gods hulp breiden wij onze activiteiten uit tot de einden der aarde.

Ons uiteindelijke doel is onze bijdrage te leveren aan:

Om uitvoering aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig

En wij roepen vanuit onze mission: Ja kom, Heere Jezus!(Openbaringen 22:20b)Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Naast inkomsten uit collecten en giften hebben we contacten kunnen leggen met bedrijven in Europa en Afrika die verschillende producten verhandelen.

Om onze gelden efficient te beheren hebben we ons ingeschreven bij de kamer van Koophandel en een ANBI laten opmaken bij de notaris. Tevens hebben we bij de Rabobank een zakelijke rekening geopend. Mettertijd hopen we een fiscaal jurist aan te trekken om dit hele proces te controleren en te bewaken.

Church

GELOOFSBELIJDENIS: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drieheid in de eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat iedere persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. Lees verder...

Care

De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b: Geeft gij hun te eten Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: Lees verder...

 

Commerce

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Lees verder...